Hírlevél
Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7 Adhat feadd3e8cd42aed06522912697db8ed274c0e367b59bb1c10462c282f4089858

Bálint Ház         Holokauszt Túlélők programja        Judafest        jaffe.png         narancsliget.png

 

Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7
Hírlevél

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

A MAZS Alapítvány, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, (továbbiakban: érintett), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyes adataihoz fűződő jogait, ezért adatkezelése során az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) rögzítettek értelmében jár el. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában és papír alapon az Alapítvány irodájában érhető el. A közérthető tájékoztatás értelmében az adatkezelő, a Szabályzata alapján a jelen rövidített tájékoztatót teszi közzé ügyfelei, mint érintettek részére. A jelen tájékoztató a Szabályzat mellékletét képezi.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:

  1. Önkéntes program

A MAZS által szervezett, illetve fenntartott szinte valamennyi programba várnak önkéntes segítőket

adatkezelés célja és jogalapja

GDPR 6. cikk (1) a., és b. pont (érintett hozzájárulása, és szerződés teljesítése)

az érintettek kategóriái

Önkéntesek

személyes adatok köre

Név /születési év/ telefonszám / emailcím / születési hely / anyja neve / állandó lakcíme / tartózkodási címe

adattovábbítás 3. személyek részére

Nem

adattovábbítás külföldre

Nem

adatmegőrzési idő

8 év

biztonsági intézkedések

Szerződéseket a HR szobában tárolják

 

Adatfeldolgozók köre:

A Szabályzat Adatfeldolgozókra vonatkozó mellékletében megjelölt természetes és jogi személyek.

Érintettek jogai:

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad: az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vettek igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint adatainak hordozhatóságához joga van.

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, a dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Az érintett panasszal élhet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu