„EGYÜTT”: A MAZSIHISZ és a MAZS Alapítvány közös programja

Program a magyarországi zsidó származású holokauszt túlélők második generációjának támogatására

2019. április 29-én a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma elbírálta a holokauszt túlélők második generációjának támogatására beérkezett pályázatokat. A döntés értelmében az „EGYÜTT”, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány közös programja 76,3 millió forintot nyert.

A második generációt, a holokauszt túlélők gyermekeit a vészkorszak következményeként sajátos egészségügyi és lelki terhek sújtják, ezért ez a nemzedék jól meghatározott veszélyeztetett csoportot alkot. Legtöbbjük zsidó származású, létszámuk közösségünkben elérheti a 35-40 százalékot. Ellátásuk Magyarország és a zsidó közösség közös felelőssége és feladta, amelynek teljesítése a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány pályázatával elkezdődött.

Az EGYÜTT program országosan szociális, mentálhigiénés, valamint egészségügyi támogatásokat nyújt rászoruló zsidó származású másodgenerációs honfitársainknak. A ráfordítások aránya a vidék és a főváros közt a zsidó lakosság eloszlásának megfelelően 25-75 százalék. Az igényeket, a jelentkezők szociális-, egészségi- és mentális állapotát figyelembe véve, előre meghatározott szabályok szerint, szakértő bizottság bírálja el, a keretösszeg kiürüléséig.

A program példája annak, hogy az egyházi és a civil szervezetek együttműködése a közösségek javát szolgálja: a MAZSIHISZ, a legnagyobb hazai zsidó egyházi szervezet, és a MAZS Alapítvány Magyarország legjelentősebb zsidó humanitárius szervezete az összefogásban kedvezően hasznosítja erőit, a munkába belevonva a budapesti és vidéki hitközségi körzeteket és taghitközségeket, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemet, a MAZSIHISZ Szeretetkórházat valamint a közösségek önkéntes tagjait.

Partner szervezetek:

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) a túlnyomóan neológ hagyományú hazai zsidóság ernyőszervezete. Feladata a közösség vallási-hitéleti, oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális igényeinek ellátása. Magában foglalja a 14 taghitközséget tömörítő Budapesti Zsidó Hitközséget, és további 30 vidéki zsidó hitközséget. 23 zsinagógát tart fenn, amelyekben 19 rabbi illetve rabbi helyettes, 12 kántor biztosítja a hitélet kereteit: az Istenszolgálatot, az ünnepek megtartását, a hitoktatást, az esketéseket, válásokat és a temetéseket. Tanintézményei – bölcsődétől az egyetemig – zsidó keretek közt korszerű oktatást biztosítanak minden korosztálynak. Szociális- és egészségügyi szolgálata szociális étkeztetést, pénzbeli támogatást, ügyintézési segítséget biztosít a leginkább rászorulóknak. Szeretetkórházat, idősek otthonát, fogyatékos otthont és nappali klubokat működtet, amelyekben a felnőtt és az idős nemzedéket ápolja, gondozza. Múzeumot, levéltárat tart fenn, kulturális-közösségi eseményeket, fesztiválokat szervez. A Kozma utcai, a Farkasréti, és a Kerepesi úti mellett további 13 zsidó temetőt tart fenn. Tagja a Zsidó Világkongresszusnak (WJC), az Európai Zsidó Kongresszusnak (EJC), az Európai Zsidó Közösségek Tanácsának (ECJC). Jó viszonyunt ápol Izrael Állammal, együttműködik a nemzetközi kárpótlási szervezettel, a Claims Conference-szel, az American Joint Distribution Commette-vel, a Szochnuttal, valamint a cionista mozgalmakkal.

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványt (MAZS) az American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) alapította 1991-ben. Feladata a holokauszt túlélők támogatása, a rászoruló zsidó családok gondozása, a zsidó közösségi élet gazdagítása, a hagyomány és kultúra megőrzése. A Holokauszt Túlélők Jóléti Programja a Claims Conference-szel és a JDC-vel együttműködésben jelenleg több mint 3.000 idős embert támogat abban, hogy saját otthonukban, méltósággal éljék mindennapjaikat. A JAFFE Családsegítő Szolgálat közel másfélszáz családnak és háromszáznál is több rászoruló gyermeknek nyújtott jóléti támogatást a tavalyi évben. A MAZS Alapítvány által 2011-ben megnyitott Narancsliget Adományközpont pedig a nehéz helyzetben lévő zsidó családok tárgyi támogatásán kívül adományokkal segíti a nem zsidó rászoruló közösségeket, csoportokat is. A MAZS tölti meg közösségi tartalommal az 1994-ben megnyitott budapesti Bálint Házat, a hazai zsidóság egyik központi közösségi terét. A Bálint Ház számos előadás sorozata és kulturális programja mellett szervezője a Judafest utcafesztiválnak, valamint a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztiválnak. A MAZS Alapítvány volt a legjelentősebb támogatója a magyarországi mellrákellenes fellépéseknek az elmúlt 12 évben, és szervezője a budapesti rózsaszín lánchídi sétáknak.

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem a kontinens legrégibb folyamatosan működő rabbi iskolája, melyben jelenleg hét szakon, illetve szakirányú továbbképzésen és Doktori Iskolán nyújt képzést. A rabbiképzés mellett feladatának tekinti, hogy a magyar­or­szá­gi zsidó és nem zsidó kutatók judaisztika- és a zsidóságtudomány- műhelyévé váljon. Az OR-ZSE nyitott intézmény. Falai között vallásra és fe­le­ke­zet­re való te­kin­tet nél­kül minden­ki tanulmányozhatja a zsidóságtudomány különböző ágait, illetve el­sa­já­tít­hat­ja a szo­ciá­lis mun­ká­s hivatást. Szerepet vállal a vidéki népesség oktatásában, és lehetőséget biztosít a tovább­ta­nu­lás út­ján tör­té­nő tár­sa­dal­mi felemelkedésre. Az OR-ZSE fenntartója a MAZSIHISZ.

A programra jelentkezés még nem kezdődött meg, előre láthatóan júniusban fognak megnyílni azok a kommunikációs csatornák, ahol lehet majd jelentkezni. A szolgáltatások kezdete augusztus végére/szeptemberre valószínűsíthető. A projekttel kapcsolatos tudnivalókról a résztvevő szervezetek weboldalain, facebook oldalain lehet frissülő információkhoz jutni.